Sbu logo   استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه شهید بهشتی
 
 مشاهده نتیجه آزمون استخدامی
داوطلبانی  که در آزمون بکارگیری نیروی قراردادی در دانشگاه شهید بهشتی در روز  پنج شنبه  25 اردیبهشت ماه 1393 شرکت نموده اند جهت مشاهده نتیجه مرحله اول پذیرش می توانند از طریق سامانه ذیل اقدام نمایند.
 
     
شماره شناسنامه:
شماره ملی: