رسانه 

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای رسانه، رسانه به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده رسانه

گزارش 

اسلاید