اینترنت

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای اینترنت، اینترنت به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده اینترنت

گزارش

اسلاید