سيستم جامع نظام اطلاعاتي دانشگاهي

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای سيستم جامع نظام اطلاعاتي دانشگاهي ، این سیستم به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

چکیده سيستم جامع نظام اطلاعاتي دانشگاهي

گزارش

 اسلاید