سیستم جستجو و نجات

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای سیستم جستجو و نجات، این سیستم به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

چکیده سیستم جستجو و نجات

گزارش

 اسلاید