سیستم های اکتشافات فضایی

 با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای سیستم های اکتشافات فضایی، این سیستم ها به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود.

 چکیده سیستم های اکتشافات فضایی

گزارش

اسلاید