دولت الکترونیک

با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای دولت الکترونیک، این سامانه به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

چکیده دولت الکترونیک

گزارش

 اسلاید