سیستم اطلاعاتی هواشناسی

  با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای سیستم اطلاعاتی هواشناسی، این سیستم به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

 چکیده سیستم اطلاعاتی هواشناسی

گزارش

اسلاید