سیستم بررسی و مشاهده وضعیت زمین

 با لحاظ نمودن ویژگی های منحصر به فرد سامانه های فوق کلان مقیاس برای سیستم بررسی و مشاهده وضعیت زمین، این سیستم به عنوان یکی از مصادیق سامانه های فوق کلان مقیاس در نظر گرفته می شود. 

چکیده سیستم بررسی و مشاهده وضعیت زمین

گزارش

اسلاید