ارائه چارچوبي مدل‌رانه جهت تبديل خودكار مدل كاري سازماني به مدل سرويس‌هاي سازماني

   در اين پژوهش از يك روش نوين جهت شناسايي (ASIM) و مشخصه‌سازي (ASSM) خودكار سرويس‌ها از روي مدل كاري استفاده مي‌گردد. توسط اين خودكار سازي عملا فعاليت‌هاي تحليل نرم‌افزار و تا حدودي طراحي آن به صورت هوشمند و خودكار انجام مي‌شود كه سبب افزايش كيفيت راه‌حل، يكپارچگي در سطح معماري و افزايش سطح بهره وري توليد آن خواهد شد. براي رويت مشخصات کامل طرح کليک کنيد.