معماري چابک

واژه ‌Agile در فرهنگ لغت، به معناي سريع الانتقال، چابک، فعال، توانايي حركت به صورت سريع و آسان، و قادر بودن به تفكر به صورت سريع و با يك روش هوشمند است. چابکي توانايي ايجاد و پاسخ به تغييرات به منظور کسب سود در محيط متلاطم حرفه مي‌باشد و ارتباط تنگاتنگي با مسئله‌ تغيير دارد، تغييري که از دگرگوني‌هاي محيطي حرفه ناشي مي شود و سازمان‌ها را ملزم به مقابله مي‌نمايد.

در محيط‌هاي متغير معمولاً برنامه‌ها اشتباه مي‌شوند و اين مسئله در محيط‌هاي توسعه نرم‌افزار به خاطر عوامل محيطي انساني تغييرات و تلاطم، نمود بيشتري دارد. البته اين بدان معنا نيست که روش‌هايي که چابکي را مدنظر دارند برنامه‌ريزي نمي‌کنند، بلکه برنامه‌ريزي آنها به گونه‌ايست که انعطاف‌پذيري لازم براي مواجه با تغييرات و کسب سود را دارا هستند. در برخي موارد برنامه‌اي که براي کمک به پروژه تهيه مي‌شود، دچار انحراف از واقعيت مي‌شود و پايبندي کورکورانه به آن، ضرر و لطماتي را به سازمان تحميل مي‌کند.

مفهوم چابکي امروزه در حوزه‌هاي بسياري چون توليد و توسعه نرم‌افزار، سازمان‌ها و نيز معماري به سرعت در حال گسترش است. معماري چابک و معماري سازماني چابک از جمله مفاهيمي هستند که در پاسخ به نياز به پويايي و قابليت استفاده مجدد پويا در معماري ارائه شده‌اند و توانايي کنترل و مديريت تغييرات را به معماران مي‌دهند. با ترکيب معماري و چابکي مفاهيم جديدي مورد توجه قرار مي‌گيرند که از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

توسعه نرم‌افزار چابک

متدولوژي‌هاي چابک

معماري نرم‌افزار چابک

چارچوب‌هاي چابک

مديريت پروژه چابک

معماري سازماني چابک