کنفرانس‌ها و همايش‌هاي مرتبط

 

نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تهران - دانشگاه شهید بهشتی 13 - 15 اسفند ماه 1392

انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی نوزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری کامپیوتر در دو بخش مقالات عادی و پوستری برگزار می‌کنند. تأکید کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعه‌ای است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند.

http://csicc2014.sbu.ac.ir

 

 

 

ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل (C4I)

 دانشگاه شهید بهشتی 8-9 آذر 1391

ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران با شعار "فرماندهی و کنترل یکپارچه، پایدار، هوشمند و امن" به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در آذرماه 1391 برگزار می‌گردد. با توجه به گسترش روزافزون زیرساختهاي ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی کشور و الزام در مدیریت یکپارچه و تطبیقپذیر این شبکههاي اطلاعاتی؛ امید است برگزاري این کنفرانس منجر به تشریک ایدهها، نظرات، نوآوريها، تجربیات و دستاوردهاي مختلف در این زمینه با هدف رفع تنگناهاي اجرایی گردد. اهداف دیگر این کنفرانس شامل ارایه دستاوردهاي پژوهشی و تحقیقاتی روز دنیا در زمینه سامانههاي فرماندهی و کنترل هوشمند و تطبیقپذیر، استفاده از نتایج پژوهشهاي میانرشتهاي به منظور توسعه و پیشنهاد راهکارهاي مناسب و عملی است.

 

 

Software Engineering in Practice (SEIP)

San Fransisco, California, USA, 18-26 May 2013

The Software Engineering in Practice (SEIP) track provides a dedicated forum for practitioners to share ideas, advice, and solutions to real software development problems. To that end, SEIP seeks papers that highlight industrial challenges, breakthroughs, and case studies. SEIP especially seeks papers with high take-away value to help practitioners improve their own software engineering processes, techniques, and results. Also valuable are papers that help academics identify important new areas of research. Past innovations in Software Engineering have emerged from both industry and academia.