چارچوب FEAF

 چارچوب معماري سازماني فدرال به منظور تسهيل امكان توليد و توسعة اشتراكي معماري‏‌هاي فدرال ميان سازمان‌هاي فدرال توسط CIOآمريکا عرضه شد. اين چارچوب كه شايد بتوان به لحاظ نگاه كلانش آن را يك فراچارچوب (Meta-Framework) ناميد، حاوي مطالب فراواني در مورد چگونگي توليد، فرآيند و مسائل و مخاطرات توسعة معماري در سطح كلان است. اگر چه FEAF به دليل سطح بالا بودن چندان براي پياده‌سازي معماري مورد توجه قرار نگرفته است اما مي‏‌توان گفت كه راهنمائي‌هاي موجود در آن براي بسياري از آن سازمان‌ها و حتي بخش‌‏هاي مختلف سازمان‌هاي بزرگ دولت فدرال مفيد بوده است و همچنان مورد استفاده قرار مي‌‏گيرد.

 FEAF از چهار سطح و هشت مولفه تشكيل شده است. رويكرد FEAF در سطح بالا با طرح راهبردها و ساير مسائل كلان آغاز شده و به تدريج كه به سمت پائين حركت مي‏‌كند، اين مسائل را مي‏‌شكافد تا سرانجام در پائين‌ترين سطح خود به چارچوب زكمن مي‏‌رسد. البته نسخه‌‏اي از چارچوب زكمن كه FEAF از آن حمايت مي‏‌كند. در واقع همان چارچوب ISA است اما در FEAF پيش‌بيني شده است كه همزمان با تهية استانداردهايي براي سه ستون بعدي چارچوب زكمن، كل چارچوب تحت پوشش قرار گيرد. مانع بزرگي كه در سر راه تحقق اين امر وجود دارد، آن است كه FEAF متدولوژي دستيابي به معماري EAP است كه تنها به سه ستون اول چارچوب زكمن (ISA) پرداخته است.

هر هشت مولفه در FEAF براي توسعه و نگهداري يك معماري سازمان فدرال مورد نياز هستند. فرآيند روبه پائين براي هر مولفه بمنظور دست يافتن به جزئيات بيشتر انجام مي‏‌شود كه منجر به يك چارچوب معماري چهار سطحي مي‏‌شود. هر سطح دركي براي سطح بعدي مهيا مي‌‏سازد. سه سطح اول FEAF توالي از هشت مولفه‌‏اي است كه منجر به يك ساختار منطقي براي طبقه‌بندي و سازماندهي نمايش‌هاي توصيفي در سطح چهارم معماري فدرال مي‌‏شود.

سطوح مختلف چارچوب FEAF عبارتند از:

سطح اول

اين سطح بالاترين سطح FEAF است كه هشت مولفه مورد نياز براي توسعه و نگهداري معماري فدرال را معرفي مي‏‌نمايد. در اين سطح يك مولفه – راه‌اندازهاي معماري – خارجي است و بقيه مولفه‌‏ها داخلي هستند. در واقع در اين سطح تنها مولفه‏‌هاي معماري مشخص مي‌‏شوند تا در سطوح بعدي جزئيات آنها بيان شود.

مولفه (سطح اول) مفهوم سطح دوم سطح سوم
پيشران‌هاي معماري

 

محرك‌هاي خارجي كه باعث تغيير در معماري سازماني فدرال مي‏گردند  ناشي از كسب و كار  
ناشي از فناوري  
جهت‌گيري راهبردي اطمينان مي‌‏دهد كه اين تغييرات با كليت جهت‌گيري فدرال سازگاري داشته باشد    
معماري فعلي وضعيت فعلي سازمان معماري فعلي كسب و كار  
 معماري فعلي ICT معماري فعلي داده
 معماري فعلي كاربرد
 معماري فعلي فناوري
معماري هدف وضعيت هدف براي سازمان مطابق با جهت گيري راهبردي معماري كسب و كار هدف  
 معماري ICT هدف معماري داده هدف
معماري كاربرد هدف
معماري فناوري هدف
فرآيندهاي انتقالي فرآيندهايي كه تغييرات را از معماري فعلي به مقصد در تطابق با استانداردهاي معماري اعمال مي‏‌كنند    
بخش‌هاي معماري زيرمجموعه‌‏ها، شاخه‌‏هاي كسب و كار يا سازمان‌هاي كوچكتر در دل سازمان فدرال كلي    
مدل‌هاي معماري مستندات و مدل‌هاي لازم براي مديريت و پياده‌سازي تغييرات در سازمان فدرال را نمايش مي‏‌دهد مدل‌هاي كسب و كار  
مدل‌هاي ICT مدل‌هاي داده
مدل‌هاي كاربرد
 مدل‌هاي فناوري
استانداردها استانداردها، رهنمودهاي اختياري و تجربيات موفق كه همگي بر ارتقاء تعامل‌پذيري متمركزند    

 

سطح دوم

در اين سطح جزئيات بيشتري از راه‌‏اندازهاي معماري و طراحي و اينكه چطور اين راه‌‏اندازها به يكديگر مرتبط هستند، بيان مي‌‏شود. در صورتيكه چارچوب را به صورت افقي به دو نيمه تقسيم نمائيم، نيمه بالاي چارچوب با حرفه سازمان و نيمة پائين چارچوب با معماري‌هاي طراحي مرتبط با حرفه سروكار دارد. اين دو نيمه داراي ارتباطي دو طرفه هستند بدين معني كه نيمه بالايي طراحي را انجام مي‏‌دهد و نيمه پائيني، نيمه بالايي را به سطح جديدي از ارائه خدمات در حمايت از عمليات حرفه هدايت مي‌‏نمايد.

سطح سوم

در سطح سوم، نيمه پائيني چارچوب يعني نيمه طراحي توسعه داده مي‏‌شود تا معماري‌هاي مختلف – داده، كاربردي و فناوري – را با جزئيات بيشتري نمايش دهد. به عبارت بهتر در اين سطح تمركز روي معماري‌هاي داده، كاربردي و فناوري مقصد، مبدا و گذار سازمان است.

سطح چهارم

در اين سطح نوع مدل‌هايي كه معماري حرفه و سه معماري طراحي ديگر – داده، كاربردي و فناوري – را توصيف مي‌‏نمايند، تعيين مي‌‏شوند. علاوه بر اين در اين سطح برنامه‌ريزي معماري سازمان تعيين مي‏‌شود. در واقع در اين سطح بطور واضح بيان مي‏‌شود كه چگونه معماري حرفه توسط سه معماري ديگر توسعه و تكامل خواهد يافت.