پورتال مرکز مدیریت طرح های معماری سازمانی راه اندازی گردید

با توجه به احساس نیاز به نهاد مرجع معماری سازمانی در کشور که مسئول سیاست گذاری، حمایت، ارزیابی و پایش نتایج معماری باشد، با پشتکار وزارت ارتباطات، آزمایشگاه مرجع مدیریت طرح های معماری سازمانی( http://itc.ir/soea) در سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شده، بخش ستادی این آزمایشگاه در سازمان فناوری اطلاعات ایران مستقر است و بخش فنی و اجرایی آن از سال 91 در دانشگاه شهید بهشتی(قطب معماری فناوری اطلاعات کشور) راه اندازی گردیده است. 
بر اساس بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ضمن تشویق دستگاه ها از آنها خواسته شده است برای تدوین طرح های معماری سازمانی از ضوابط و شاخص های اعلام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات (itc.ir/soea) پیروی نموده و در صورت دارا بودن طرح معماری سازمانی جهت اطمینان از کیفیت و اثربخشی طرح، "گواهی تاییدیه" از آزمایشگاه فنی(soea.sbu.ac.ir) اخذ نمایند. همچنین نقشه راه مدیریت موفق طرح های معماری سازمانی برای هدایت مدیران سازمانی تهیه و در پورتال مربوطه قرار داده شده است.