معماري سرويس‌گرا به كجا مي‌رود؟

 

معماري سرويس‌گرا به‌عنوان يكي از داغ‌ترين مباحث روز حوزه معماري سازماني مطرح است. استفاده از سرويس‌گرايي در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه برنامه‌نويسي و حركت از شي‌گرايي به سمت سرويس‌گرايي سبب شده است كه معماري نرم‌افزار و حتي معماري سازماني نيز دستخوش تغييرات شگرف شوند. معماري سرويس‌گرا و معماري سازماني هر دو به‌منظور ارائه ارزش افزوده براي سازمان‌ها مطرح شده‌اند و از اين نظر همراستا هستند. همچنين استفاده از مفاهيم معماري سرويس‌گرا در معماري سازماني سبب شده ااست كه بحث معماري سازماني سرويس‌گرا مطرح شود. در حال حاضر تحقيقات گسترده‌اي روي معماري سرويس‌گرا و اجرايي نمودن آن انجام مي‌شود كه منجر به روش‌هاي مختلفي در كاربردي نمودن معماري سرويس‌گرا شده است. اما اينكه حركت اين تحقيقات به چه سمتي متمايل بوده و گام بعد از معماري سرويس‌گرايي چيست، هنوز مشخص نيست چرا كه وسعت تحقيقات در اين زمينه بسيار زياد است. Dion Hinchcliffe در مقاله‌اي خود سعي با نگاهي به مشكلات فعلي معماري سروي‌گرا در اجرا و كاربرد آن در Web and Online Business سعي به ترسيم آينده‌اي موفق براي معماري سرويس‌گرايي نموده است. براي خواندن مقاله به اينجا مراجعه كنيد. /