سرويس‌گرايي و مشکلات آن

 شايد شما هم از آن دسته از افرادي هستيد که از معماري سرويس‌گرا تنها طرفداري از آن را ياد گرفته‌ايد؟! يا از آن جمله افرادي هستيد که تنها به مشکلات سرويس‌گرايي توجه داريد و آن را فضاي بدون مرز و غيرقابل کنترل مي‌دانيد؟! بايد اذعان داشت که سرويس‌گرايي در قالب تفکرات درستي که ارائه مي‌دهد، مشکلات و چالش‌هاي بزرگي در اجرا دارد. برخي از همين چالش‌هاي اجرايي  سبب شده است که شرکت‌هايي آن را تنها در استراتژي‌ها و يا گزارشات خود داشته باشند. Tony van Büüren در مقاله خود به بررسي مشکلات و راه‌حل‌هاي موجود پرداخته است. او نگاه ويژه‌اي به معماري سرويس‌گراي چابک داشته و سعي کرده با بررسي مشکلات سازمان‌ها در زمينه دستيابي به معماري سرويس‌گرا، چگونگي حل آنها با معماري سرويس‌گراي چابک را مد نظر قرار دهد. براي خواندن مقاله کامل به اينجا مراجعه کنيد./