چارچوب PeaF

 

چارچوب Pragmatic Enterprise Architecture Framework عنوان چارچوب جديدي است که در سال 2009 ارائه شده است. اين چارچوب که به اعتقاد توسعه‌دهندگان آن حاصل سال‌ها تجربه در سازمان مختلف است، به منظور افزايش سرعت اجراي معماري سازماني و دستيابي سريع به مزايابي معماري سازماني ارائه شده است. توسعه دهندگان ادعا مي‌کنند که چارچوب PeaF مشکل تئوري بودن چارچوب زکمن و بزرگ بودن چارچوب ToGAF را ندارد و به مزايابي معماري توجه داشته و کاربردي‌تر از آنهاست. PeaF با شفاف نمودن ارتباط بين عناصر و مدل‌هاي مختلف مورد استفاده در معماري سازماني و بيان برنامه‌اي براي دستيابي به آنها سعي به ارائه نگاه متفاوتي دارد که تابحال در چارچوب‌هاي معماري سازماني ارائه نشده است. اما اين چارچوب هنوز نکات مبهمي را حل ننموده است که از آن جمله مي‌توان به موارد اشاره شده توسط Mike Walker اشاره نمود. براي دستيابي به مستندات اين چارچوب مي‌توانيد به وب سايت اين چارچوب با آدرس http://www.pragmaticea.com مراجعه نمائيد. با تشکر از  علي نعمتي شهاب ./