همکاري هسته پژوهشي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي با مرکز تحقيقات مخابرات ايران

 

با همکاري هسته پژوهشي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي و مرکز تحقيقات مخابرات آزمايشگاه معماري سازماني در مرکز تحقيقات مخابرات راه‌اندازي خواهد شد. اين آزمايشگاه با آزمايشگاه معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه شهيد بهشتي همکاري و تبادل اطلاعات و تحقيقات خواهد داشت. هدف از تاسيس اين آزمايشگاه توسعه بهره‌بري معماري سازماني در سطح کشور و بکارگيري آن در سازمان‌هاي مختلف است./