معماري نرم‌افزار

معماري (Architecture) واژه‌اي است در اصل به معناي «راهبر سازندگان» (Master Builder) مي‌باشد و ناظر به جنبه‌هاي مانايي، قابل استفاده بودن و زيبايي مي‌باشد. و مي‌توان آن را يک هنر دانست، يک ايده استحکام را مي‌بخشد و جنبه‌هاي مختلفي را از آن پوشش مي‌دهد. انعکاس اين ايده در نرم‌ افزار چنين تعريفي را يافته: «معماري براي يک نرم‌افزار ساختار ساختارهاست که اجزا، ويژگيهاي قابل مشاهده از بيرون و ارتباط ميان آنها را نشان مي‌دهد.»

از اين جهت، معماري نرم‌افزار نقشي کليدي را در توسعه نرم‌افزار بازي مي‌کند. معماري نرم‌افزار شامل مفاهيم بسياري است که فضاي درخور توجه تحقيقاتي و اجرايي را در بر دارد، از آن جمله مي‌توان به مفاهيم ذيل اشاره نمود:

  • خصوصيات کيفي معماري

  • سبک‌ها و الگوهاي معماري نرم افزار

  • ارزيابي معماري نرم افزار

  • خط توليد نرم‌افزار

  • معماري مدل رانه

  • معماري تطبيق پذير

  • استانده‌هاي معماري نرم‌افزار

  • بازيابي معماري نرم‌افزار

  • مدل‌هاي مرجع معماري