سامانه‌هاي فوق کلان مقیاس

فراتر از اينترنت
پيش از اين، «وب» خبر از ويژگي‌هاي سامانه‌هاي فوق كلان مقياس مي‌داد. مقياس وب از هر سامانه‌اي از سامانه‌هاي امروزي بزرگ‌تر است. توسعه و كنترل آن نامتمركز است. ذي‌نفعان آن نيازمندي‌هاي متنوع، متضاد، پيچيده و متغير دارند. سرويس‌هايي كه وب فراهم مي‌كند دستخوش تغييرات مستمر مي‌شوند. اقدامات افرادي كه از وب استفاده مي‌كنند، متاثر از سرويس‌هايي است كه وب فراهم مي‌كند. همچنين، سرويس‌هاي وبي متاثر از اقدامات افرادي است كه از اين خدمات استفاده مي‌كنند.
وب، تصويري را از آن چه يك سامانه فوق كلان مقياس به آن اشاره دارد، در ذهن ايجاد مي‌كند. با اين حال، بدون در نظر گرفتن موفقيت و حضور دايمي وب، سامانه‌هاي فوق كلان مقياس فراتر از آن چيزي هستند كه درباره وب مي‌دانستيم و مي‌آموزيم.